سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معارف _ ادبیات

روزوداع ازمکه آمدباکوله باری سخت خالی

چه عاشقم چه بی قرارم چون گونه های سرخ قالی!

دیدم وصال دوست کم بود دیدم عجب من ناتوانم

دست وداع آخرین راای کاش برپرده بمانم!

چه زودشد این روزهایم گویی ندیده چشم جان را

باخویش گفتم فرصتی هست سرمنزلی بارگران را!

ذکرودعاهابرلبم رست یاسین تمام لحظه پُرکرد

حرف ازوداع آخرینش چشمان من مرجان ودُرکرد

ای پرده ی زیبا وتنها من آمدم اما توهستم

بال ملائک جمله باتوست ازجرعه ی دوشینه مستم!

خواهم سلامم رارسانی روزی که جبرائیل آمد

روزی که برجانم فرشته آری که عزرائیل آمد

خواهم بمانم جاودانه چون آتش حنانه باعشق

خواهم بخوانم یک سرودی چون حافظ ومیخانه باعشق

جان ودلم آتش زدی عشق جان دلم!این شورآرام

تافرصتی دیگرخدایا دیدارخود نوشانده این جام!

*****************


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

ای خانه ی زیبای کعبه من آمدم حاجی وزائر

لبیک می گویم به دیدارشکرخدای خوب وشاکر

ازپلــه هاتازیرآیم برپــرده ی کعبــه کشم دست

برناودان آب ریزت دل می تپد لطف خداهست

ای چشمه ی زمزم سلامی نوشیده ام آب وجودت

هاجرکجاساره مقامــت قربان شوم هرتـاروپـودت

ای خانه ی زیبا وپرنـورباهــالــه ی نــورانی خویش

دل برده ای ازچشم حاجی ای آشنا ای قوم ای خویش

تنها نگاه هان بوس ممنوع حرف مراقب هاست اینجا!

شرک است بوسیــدن مقامت اما مراتــب هاســت باما

خواهم ببوسم جای پایت خواهم تورااین جابیابم

ای خانه ی پرنوروزیبا کی می رسداین جابیایم

درحلقـه ی کعبــه زدم دست(حبــل الــوریــد)ودورنزدیک

بغض آمدوبرجان ودل رست ای دوست ای پرنورنزدیک!

درسینه ام عطرگلی هســت این بغض های خستــه واباد

برپرده ی کعبه زنی گفت:جانم فدای مصطفی(ص) باد!

قربان شوم نورمحمد(ص)رحمت برای رحمت آمد

بارحمــت للعالمیــن است باخُلــق نیـکو شفــقت آمد

ای جامه برتن سربه سرعشق این خانه ات نورتوجاری

گــردحــرم پــروانه گــردم درسینه ام شــورتــوجــاری

دیدم صفاومروه رابازحاجــی شتابان وه چه زیباست

حج خـدای مهربــان است لبیــک برفرمــان بالاست!

ای بنده ام ای خاک ای خاک من حاجت قلبت شنیدم

ازجملــه اعمالت گذشتم برمعصیــت غفــران کشیدم

درخواب دیدم مصطفی(ص)رااین راگلی بی خارمی گفت

لرزان هراسان اشک ریزان گویــی که ازاســرارمی گفت

گفتم:خدایامهربانی بربندگانت رحمت آور

عطروجودزندگانی درزندگانـی باش یاور....

 

 


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

یادش به خیرشهرمدینه شهرگل یاس پیمبر(ص)

شهری که بادل آشنابود پرنوربود ومشک وعنبر

تنگ غروب ازآسمانش سرچشمه های نورجاری

باران که می آمدتوبودی باعکــس های یادگــاری

باهرنگــاهی ازبقیعــش بــال کبــوترمــوج می شد

سرمی کشیدی جانب خاک عطردعــاتااوج می شد

آهسته می گفتی کبوترجان دلم این گوشه پرزن

من دانه آوردم برایت ســوی دلــم آهسته درزن

بابق بقــوی آشنــــایت دنبــال جفــت خویــش رفتی

دست وصال ماست باعشق لبیک گفتم رو به هستی

رنگ توسبــز وآسمانــی ازنوبخــوان آوازباتوست

ذکراناالحق بالب توست منصورهم دمسازباتوست

پرمی زنددل سوی گنبدهرجادعــایی برلبی رست

حتی موبایل وزنگ هایش:حرفی بزن اینجابقیع است

خاک وجودعشق اینجاست صلوات برروح محمد(ص)

اینجاعجب خاک آشناهست صلوات بریاران احمد(ص)

آوای حمــزه هرکجـاهست بانــگ بلال:الله اکبــر

چه عطرسیبی چه هوایی خاک مدینه روح پرور

یک هفته دل اسرارهاگفت آمدنمازش رااداکرد

تاروزآخراشک هایش بهروصال ازنودعاکرد

گرچه وداع ازعشق تلخ است اما فقط یک هفته ای هست

جــان دلـــم رفتـم مدیــنــه درقلــب توگلــدستـــه ای هست

وقت نمازت جان این عشق هرخسته دل راتودعاکن

حاجت اگرچه هست بسیارتامی توانی قفل واکن

رفتم مدینه رو،به مکه ترسم دگرچشمت نبینم

اشک مرادرپرده برگیرترسم گل رویت نچینم

رفتم خداحافظ مدینه صــدهاسلام ازعشق باعشق

پل بسته ام بین دل خود راهی نباشد عشق تاعشق


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

ذکرایام هفته:

شنبه:یارب العالمین

یک شنبه:یا ذوالجلال والاکرام

دوشنبه:یاقاضی الحاجات

سه شنبه:یاارحم الراحمین

چهارشنبه:یا حی یاقیوم

پنج شنبه:لااله الاالله الملک الحق المبین

جمعه:اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم(هرکدام100مرتبه)

یادخدا سرمایه ی هرمومن است وسودآن سلامتی ازدام شیطان است.

                                                  امام علی (ع)


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

برانگشتری حضرت زهرا(س)نقش بسته بود:

توکل کنندگان درامانند


ارسال شده در توسط زیباجنیدی
   1   2   3   4   5   >>   >