سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

معارف _ ادبیات

به نام خدا

کوچک تر که بودم فکر می کردم قهرمان فیلم واقعا"مرده!! وقتی فیلم تمام می شد تا چند روز در دنیای کودکانه ام برایش غصه می خوردم!!

هرچه دخترهمسایه دستم را می گرفت ودلداری ام می داد فایده ای نداشت!

تا کم کم روزهای تابستان دوست داشتنی فرامی رسید ومدرسه تعطیل می شدومن کمی ازآن همه غم وغصه دورمی شدم

کم کم متوجه شدم بچه ها برای قهرمان فیلمهایشان دل وجان قربانی می کنند!

وازهمه بدترقهرمان فیلم درفیلم بعدی اش تروگل وسرحال بازی می کند!

دانستم دنیافیلم است وزندگی دنیا لهو ولعب

دانستم ارزش به این است که کاری خوب انجام دهی

روزی یک آیه ازکتاب خدا بخوانی به یاد خدا باشی و کینه ای نباشی

دانستم باید خودم را پیدا کنم

دانستم باید شمع را به دیار عاشقان بتابانم!

وخوب فهمیدم که عشق آمدنی است نه آموختنی!

زندگی یک قهرمان دارد که خودم هستم باید برای همیشه زنده بمانم!

زندگی دست قلم است!

بایاری دوست

***


ارسال شده در توسط زیباجنیدی