سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

معارف _ ادبیات

به نام خداوند مهربان

سلام به گل روی شما

پنج شنبه صبح دوباره آقای دکتر ازراه رسیدند وما هم باخوشحالی درجلسه ی زیبا ودلنشین کلام وحی وارتباط غذاوسلامت بدن شرکت کردیم.

ما مسلمان هستیم ودرقرآن آمده است که انسان غذاها میوه جات وچه مکملهایی مصرف کندکه بیمارنشودچراباید مسلمان مریض شود؟!

طب جهانی بعدازظهوراسلام رشد وشکوفایی پیداکردکتابهای دانشمندان مسلمان همچون ابوعلی سینا وزکریای رازی7،8قرن تدریس می شدوبیماری های لاعلاج رادرمان می کردند امکان نداردکسی با این هرم غذایی قرآن باشد ودچار بیماریهای لاعلاج شود.

وقتی غذاهای سرخ کردنی ورنگی و...رامصرف می کنیم بدن این را نمی پذیرداین یک واقعیتی است درجامعه باید این فرهنگ راه بیفتدفرهنگ ازشهرها شروع شده است اگردریک شهریک فرهنگ خوب جابیفتدمی تواند برای همه موثرباشد.

هرم تغذیه:

غلات وحبوبات وپروتئین ها قندها وچربی ها وویتامین ها چراخداوند اول پروتئین های گیاهی را ذکر کرده بعد قندها وچربی هارا(وزیتونا ونخلا) زیتون شاخ وبرگش هم دواوداروست اما این جا منظور غذاست.

زیتون7بار درقرآن مجید آمده است.خداوند درخت زیتون رامبارک اعلام کرده است.(شجره مبارکه لاشرقیه ولاغربیه)اسید اولوئیک واسیدلوکلوئیک که هرکس روغن زیتون رامصرف می کنددچار سکته ی مغزی وعروقی وقلبی نمی شود.

طول عمر ازمدیترانه می آید؛چون مناطق زیتون کاراست.سوریه وشام که مناطق زیتون کاراست. مناطقی درسوریه که بیمارستان ودرمانگاهی وجود ندارد.ما چربی مفید داریم که چربی غیرمفید راکاهش می دهد.

چرا زیتون ونخل کنارهم آمده است این با حکمت است نخل کنار زیتون آمده است ویتامین هایی که درخرماهست (ویتامین ای وویتامین سی) کمتراست و(آ وبی)هم دارد که ویتامینهای محلولی ازچربی هستنددونوع ویتامین داریم ویتامین محلول درآب وویتامین محلول درچربی.

چربی های دیگر هم جذب می شوند که قابل استفاده برای بدن باشند.

زیتون وخرما مصرف کنید کمردرد وپادردسراغ شما نمی آیند.

قند وشکرهم زیاد مصرف نکنید که اثراینها خنثی شود.

روغن زیتون اصلی رنگ زرد است.عصره الاولی:زیتون رسیده درپارچه ای زیتون را ریخته وروغن آن خارج می کنند؛مارک لویه(غفارزاده) روغن زیتونش بهتراست.روغن سوریه(القائم)خوب است.

دررابطه با معالجه:

روغن زیتون برای سوختگی مسمومیت ها مارگزیدگی که سریع روغن زیتون بنوشد برای مارگزیدگی خوب است.

برای یبوست بسیارمفید است.

ضدلخته ی خون است ازسکته جلوگیری می کند.برای معالجه ی سرفه خوب است برگش را می جوشانند.

برای سوختگی میوه ی خام له می کنندسوختگی تاثیرمی گذارد.

برای تنظیم عادت ماهیانه مفید است.

برای اگزمای پوستی خوب است.

پیشگیری ازسرطانها می کند.

چند قاشق روغن زیتون وانجیر برای یبوست مفید است.

ژاپنی ها برای بلندترکردن قد ازروغن زیتون وانجیر کمک گرفتند اما درنسبت آن ونحوه ی ترکیب دچار شک وتردید شدند که باز به قرآن مراجعه کردند وبهره گرفتند.

باآن که غیرمسلمان بودند؛

زیتون7مرتبه درقرآن آمده است؛

انجیر1مرتبه درقرآن آمده است(سبحان الله)

گرفته چینیان احرام ومکّی خفته دربطحا

ما همین طورهستیم7دانه زیتون1دانه انجیربخورند برای رشد وزن وقد تاثیردارد.

نخل20بار درقرآن آمده است.

هیچ غذایی نیست که به اندازه ی خرما کامل باشد.بیشترنیازهای غذایی بدن رادارد.

پیامبرخدا(ص)خرما را با روغن حیوانی می خورد.مردم روستا کشک وروغن می خورند که بیمارنمی شوند.

کره ی مارگاریت کره ی گیاهی بدترین نوع چربی دردنیاکره ی مارگاریت است که66درصدبرابر ضررش ازبقیه ی چربی ها بیشتراست.

کلسترول ندارد اما خطردارد.

که هیچ آنتی اکسیدانی نمی تواند آن را ازبین ببردکه کشورهای اروپایی ممنوع کردند.

خوب بقیه ی صحبتهای استاد به فواید خرما بود که خودتان بهتربلدید!!

سلامت باشید.

فعلا"

************************
ارسال شده در توسط زیباجنیدی